Rabino Daniel Faour - Asseret Yemei Teshuvá: uma dica para um “bom carimbo”

Rabino Daniel Faour

more videos from Rabino Daniel Faour

Inscreva-se

Essa semana O rabino nos prepara para Asseret Yeme Teshuvá, dando uma dica para um "Bom carimbo" Se Preparar para Yom Kipur - Uma dica para um "Bom carimbo"