Rabino Chaim V. Passy | Massechet Shabat Capítulo 1 Mishná 1

Rabino Chaim V. Passy - Mishná Express - Carregar no Shabat

Rabino Chaim V. Passy

more videos from Rabino Chaim V. Passy

Inscreva-se

Nesta mishná falaremos sobre carregar no Shabat a primeira melachá de 39 Melachot Proíbidas.