Combing hair on Rosh Hashana

07.09.18

Pergunta

אפשר לסרק את השיער בראש השנה?

Resposta

אסור לסרק שיער בראש השנה בדיוק כמו בשבת. עם זאת, ניתן לתקן את השיער עם מברשת אור כי לא לשלוף שערות. אפשר גם לתקן את שערו ביד (שו"ע ורמ"א בע"א חיים ל"ג, כז, ומשנה ברורה).